Làm người ai cũng nên hiểu phúc từ đâu mà đến, họa từ đâu mà ra?

Hạnh phúc của một người, giống như việc gửi tiết kiệm trong ngân hàng, nếu như chỉ rút mà không gửi, thì cũng sẽ có lúc hết sạch… Nói đến chữ ‘Phúc’ 福, theo thuyết văn giải tự: ‘Phúc, hựu dã’, chữ Phúc có nghĩa là: được Thần phù hộ, Thần giúp. Chữ Phúc gồm: bộ kỳ礻, nghĩa là Thần đất, bày tỏ tế Thần; chữ Nhất 一 biểu thị Dương, Trời; chữ Khẩu 口 biểu thị nhân khẩu, người; chữ điền 田 biểu thị ruộng đất, đất đai. Bởi vậy, ‘Phúc’ nghĩa là được Thần, Trời phù hộ cho ………..XEM THÊM ……..