Phân tích Kỹ Thuật Forex? Và một số kỹ thuật trong Phân Tích Kỹ Thuật Forex?

phân tích kỹ thuật forex

I. Phân tích Kỹ Thuật Forex là gì? Và ý nghĩa của Phân Tích Kỹ Thuật trong thị trường Forex? Trên thị trường tài chính nói chung và thị trường forex nói riêng các chuyên gia thường dùng 2 cách phân tích sau đây để dự báo giá: phân tích kỹ thuật (Technical analysis) và phân tích cơ bản (Fundamental analysis). Phân tích kỹ thuật Forex ( Technical analysis ) đơn giản là một phương pháp dự báo dựa vào nghiên cứu về quá khứ, tâm lý và quy luật xác suất.  Nó tất nhiên không phải là không thất bại nhưng ………..XEM THÊM ……..